Bezumowny pobór wody i odprowadzanie ścieków

Nierzadko spotykamy się w swojej działalności z problemem nielegalnego poboru wody czy nielegalnego odprowadzania ścieków. Wprowadzenie nowych rozwiązań, jak na przykład stosowanie wodomierzy przystosowanych do odczytów radiowych, pozwala na szybkie wykrywania przypadków kradzieży wody, istnieje również możliwość wykrywania nielegalnego zrzutu ścieków tzw. urządzeniem zadymiającym.

By jednak zmniejszyć do minimum przypadki kradzieży tego typu, potrzebne jest również zaangażowanie wszystkich Odbiorców – skala bezumownego korzystania z wody i bezumownego zrzutu ścieków ma wpływ na wysokość ponoszonych przez wszystkich odbiorców opłat za wodę i ścieki.

Przypominamy, że:

– z nielegalnym poborem wody mamy do czynienia w następujących sytuacjach (art. 28 ust. 1-2 Ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2015. 139, t.j. z póź. zm.):
– poboru wody z urządzeń wodociągowych bez uprzedniego zawarcia umowy
– poboru wody przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych.
Wykroczenia te są zagrożone karą grzywny do 5.000,00 zł.

nielegalne odprowadzanie ścieków ma miejsce w sytuacji wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych bez uprzedniego zawarcia umowy (art. 28 ust. 4 Ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2015. 139, t.j. z póź. zm.).
Nielegalne odprowadzanie ścieków jest przestępstwem i podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10.000,00 zł.

Informacje o nielegalnym poborze wody lub zrzucie ścieków można przekazywać:

1. telefonicznie: nr 74 6488152 lub całodobowo u dyspozytora : 994,
2. bezpośrednio w Centrum Obsługi Klienta ( Aleja Wyzwolenia 37, 58-300 Wałbrzych )
3. wypełniając : formularz 

Gwarantujemy anonimowość i podjęcie niezwłocznych działań mających na celu likwidację zgłoszonego przypadku nielegalnego poboru wody lub nielegalnego odprowadzania ścieków.

Za wszelkie informacje będziemy bardzo wdzięczni, gdyż dzięki zaangażowaniu wszystkich Odbiorców – skala bezumownego korzystania z wody i bezumownego zrzutu ścieków będzie się sukcesywnie zmniejszała.

 

    Adres miejsca nielegalnego poboru wody/odprowadzania ścieków:

    Opis sytuacji, które mogą świadczyć o nielegalnym poborze wody lub odprowadzaniu ścieków:

    Inne informacje: